Sun. Sep 27th, 2020

Par skolu

Ikšķiles novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde Tīnūžu sākumskola

Skolas vadība:

Direktore : Zane Āboliņa

Skolas administrācija:

Direktora vietniece : Oksana Grimaļuka – Nazarova

Saimniecības vadītājs : Raimonds Slisis

Skolas vīzija:

Skolas misija:

Katra skolēna un bērna individuālo spēju un talantu attīstīšana iekļaujošā, izglītojošā un mūsdienīgā vidē.

Skolas darbības pamatmērķi:

Sākumskolas posmā:

 • veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu pamatizglītības valsts standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu;
 • radīt iespējas iegūt zināšanas, prasmes un iemaņas, kuras sekmē pilnvērtīgas personības veidošanos, akceptējot mūsdienu darba tirgum atbilstošu izglītības iegūšanu un demokrātisku attiecību attīstību, kas veicinātu bērnu un jauniešu veselīgu dzīvesveidu.

Pirmsskolas posmā:

 • organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteikto mērķu sasniegšanu;
 • veicināt izglītojamā vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tādējādi mērķtiecīgi nodrošinot izglītojamajam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei.

Tīnūžu sākumskolā ir izveidojušās tradīcijas:

 • 1. septembris – Zinību diena
 • Skolotāju sporta spēles
 • Skolotāju diena
 • Miķeļdiena
 • Mārtiņdiena
 • Lāčplēša diena
 • Lāpu gājiens
 • Latvijas Republikas proklamēšanas svētki
 • Ziemassvētku koncerts
 • Ģimenes dienas koncerts