Thu. Aug 22nd, 2019

Par skolu

Ikšķiles novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde Tīnūžu sākumskola

 

Skolas vadība:

Direktore : Zane Āboliņa

 

Skolas administrācija:

Direktora vietniece : Oksana Grimaļuka – Nazarova

Saimniecības vadītājs : Raimonds Slisis

Skolas vīzija: Tīnūžu sākumskola būs prestiža un mūsdienīga izglītības iestāde Tīnūžu un tuvākās apkaimes bērniem, dodot iespēju kvalitatīvi apgūt vispārējās pirmā posma pamatizglītības programmas un piedāvājot daudzpusīgas interešu izglītības nodarbības

 

Skolas misija: Tīnūžu sākumskola ir izcila spējā attīstīt ikviena izglītojamā individuālās spējas, kļūt par atbildīgām personām – pārliecinātām par sevi – vispusīgi izglītotām, spējā realizēt savu potenciālu (zināšanas, prasmes, talants), iegūstot prasmi strādāt komandā, un sasniegt izvirzītos mērķus.

 

Skolas darbības pamatmērķi:

 • veidot visiem izglītojamajiem pieejamu izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības standartā noteikto pamatizglītības mērķu un uzdevumu sasniegšanu;
 • radīt izglītojamajiem iespējas gūt zināšanas, prasmes un iemaņas, kuras sekmē pilnvērtīgas personības veidošanos, akceptējot mūsdienu darba tirgum atbilstošu izglītības iegūšanu un demokrātisku attiecību attīstību.

 

Skolas uzdevumi:

 • īstenot licencētās programmas;
 • nodrošināt katra izglītojamā spējām atbilstošu izglītību;
 • sagatavot izglītojamos izglītības turpināšanai nākamajā izglītības pakāpē, izvēlēties mācību, audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina izglītojamā personības vispusīgu, harmonisku attīstību;
 • sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai aizbildņiem;
 • sadarboties ar pašvaldības institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un citiem sadarbības partneriem;
 • savā darbā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās pieejas, diferenciācijas, sistemātiskuma principus mācību un audzināšanas procesā.

 

Tīnūžu sākumskolā ir izveidojušās tradīcijas:

 • Zinību diena
 • Ziedu paklāja veidošana
 • Sporta dienas
 • Drošības diena
 • Miķeļdienas gadatirgus
 • Latvijas dzimšanas dienai veltīti pasākumi
 • Skolotāju diena
 • Svinīgs brīdis pie pieminekļa, lāpu gājiens
 • Ziemassvētku pasākums
 • Vecāku dienas
 • Pēdējā zvana svētki