Thu. Jul 2nd, 2020

Skolas normatīvie dokumenti

Drošības noteikumi izglītojamajiem par drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību

Elektrodrošības noteikumi (izglītojamajiem)

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Nepiederošo personu uzturēšanās kārtības noteikumi Skolā

Par pirmās palīdzības sniegšanu

Ugunsdrošības noteikumi (izglītojamajiem)

Drošības noteikumi ārpus skolas pasākumos

Izglītojamo personas datu aizsardzības kārtība

Kārtība, kā tiek veikta uzskaite un informēšana, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu

Rīcības plāns, ja skolā konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas

Drošības noteikumi izglītības iestādes organizētajos pasākumos

Videonovērošanas iekšējie personas datu apstrādes aizsardzības noteikumi

Kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo

Noteikumi par drošību skolā, tās teritorijā, ekskursijās un pārgājienos

Noteikumi par drošību sporta sacensībās

Sporta zāles un sporta laukuma iekšējās kārtības noteikumi

Iekšējās kārtības noteikumi

Bibliotēkas reglaments

Izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas un materiālās stimulēšanas kārtība

Darba kārtības noteikumi

Atbalsta komandas darbības reglaments

Kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo

Iekšējās kārtības noteikumi skolēniem

Metodisko komisiju reglaments