PROJEKTS “ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI” 2017/2018

PROJEKTS “ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI”

Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001

 

Projekta “ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI” (Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros 2017./2018.mācību gada laikā Tīnūžu pamatskolā tika īstenoti dažādi mācību pasākumi, braucieni un aktivitātes, lai motivētu izglītojamos paaugstināt savas individuālās prasmes un iemaņas, uzlabotu izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus, kā arī spētu pamanīt un attīstīt katra izglītojamā spējas un talantus.

Mācību procesā tika nodrošināts papildus atbalsta personāls – speciālā pedagoga nodarbības individualizētam mācību atbalstam 1.-9.klasēs, logopēdiskās nodarbības 1.-5.klašu izglītojamajiem, trīs pedagoga palīgi gan matemātikas, gan Latvijas vēstures, gan angļu valodas stundās.

Izglītojamajiem bija iespēja apmeklēt izglītojošās nodarbībās pēc mācību stundām:

 • Līderu akadēmija;
 • Informācijas tehnoloģiju ABC;
 • Lasīšanas prasmju attīstīšana;
 • Grupu nodarbības Latvijas vēsturē;
 • Izbraukuma nodarbība Zili brīnumi – eksperimenti.

 

Šī mācību gada laikā projekta ietvaros izglītojamie piedalījās dažādās aktivitātēs ārpus skolas:

 • Koncertlekciju cikls (četri braucieni) skolu jaunatnei “Mūzika Tev” (SIA “Latvijas koncerti” );
 • Izglītojamo pašpārvaldes un Ekopadomes pieredzes apmaiņas brauciens uz Amatas pamatskolu;
 • Tematiskās nodarbības interešu izglītības centrā “Lielvārdi”;
 • Mācību ekskursija uz AHHAA centru;
 • Mācību ekskursija uz Rīgas Dabaszinību skolu ar nodarbībām.

 

No 1.jūnija līdz 14.jūnijam 1.-6.klašu izglītojamie aktīvi darbojās radošajās darbnīcās:

 • Radošās darbnīcas “Vasara kedās” ,
 • Radošās darbnīcas “Vasarraibumainā pūce”.

 

Projekta ietvaros tika nodrošināta iespēja divām sākumskolas skolotājām apmeklēt specifiskās mācības, kuru laikā tika apgūta prasme lietot ASV izstrādātu, jaunākās paaudzes lasītprasmes sasniegumu testu DIBELS Next, veikt datu apstrādi, piemērot normatīvu tabulas, veikt rezultātu interpretāciju, izstrādāt atbalsta programmu un veikt lasītprasmes izaugsmes monitoringu. Līdz ar to nākamajā mācību gadā būs iespēja nodrošināt profesionālu lasītprasmes diagnosticēšanu un attīstīšanu 1.-3.klasēs.

Liels paldies visiem pedagogiem par ieguldīto darbu projekta aktivitāšu īstenošanā!

Direktora vietniece I.Seile

 

Mācību pasākumi 2017./2018.m.g.

Datums Pasākuma mērķis Atbildīgais Projektā iesaistītie skolotāji
31.10.2017.

Plkst. 12.30

Koncertlekciju cikls “Mūzika Tev” Princese un pazudušais pērtiķis(15+2) E.Eglīte I.Nukša
05.12.2017.

Plkst. 12.30

Koncertlekciju cikls “Mūzika Tev” Alise mūzikas zemē (15+2) E.Eglīte A.Staltmane- Vekša
16.01.2018.

Plkst. 12.30

Koncertlekciju cikls “Mūzika Tev” Cirka zirdziņa stāsts (15+2) E.Eglīte A.Staltmane- Vekša
22.01.2018.

Plkst.8.30

Mācību brauciens uz Amatas pamatskolu 1.-9.kl.skolēni (7+1) A.Migleniece  
01.02.2018.

Plkst.11.20

Tematiskās nodarbības interešu izglītības centrā “Lielvārdi”

1.-6.klases labākie skolēni (vid.vērt.1.sem.) (36+4)

I.Seile 1)E.S.Kalēja

2)E.Eglīte

3)A.Birkenfelde

08.03.2018. Tīnūžu psk. Izbraukuma nodarbība Zili brīnumi – eksperimenti

1.-4.kl. 2 grupas (40)

A.Migleniece,

Klašu audzinātāji

 
20.03.2018.

Plkst. 12.30

Koncertlekciju cikls “Mūzika Tev” Sūnu ciema zēni (15+2) E.Eglīte S.Jonase
06.04.2018.

Plkst.7.30

Mācību ekskursija uz AHHAA centru

(40+4)

I.Seile 1)A.Staltmane- Vekša

2)I.Nukša

3)A.Šibajevs

4)A.Migleniece

28.05.2018. Mācību ekskursija uz Rīgas Dabaszinību skolu ar nodarbībām.

(40+4)

A.Migleniece 1) M.Muižniece

2) N.Riekstiņa

3) E.S.Kalēja

01.06.-14.06. 4 st.dienā Radošās darbnīcas “Vasara kedās” 1.-3.kl.

(pieteikties pie I.Seiles)

A.Staltmane-Vekša

S.Jonase

 
01.06.-14.06. 4 st.dienā Radošās darbnīcas “Vasarraibumainā pūce” 4.-6.kl.

(pieteikties pie I.Seiles)

A.Birkenfelde, A.Migleniece  

 Projektā iesaistītie skolotāji: I.Nukša, E.S.Kalēja, S.Jonase, A.Migleniece, M.Muižniece, N.Riekstiņa, A.Staltmane-Vekša, A.Birkenfelde, E.Eglīte